NPF-guiden

Kunskapsbristen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i kombination med bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver. På Trygg-Hansa försäkrar vi hälften av alla individuellt försäkrade barn och varje dag möter vi föräldrar till barn och unga med NPF - vår förhoppning är att denna sajt, npfguiden, ska kunna hjälpa fler med vägledning och kunskap.

Frånvaro

Många barn med NPF har kortare eller längre perioder av frånvaro i skolan. En vanlig orsak till frånvaron kan vara att skolan inte möter elevens behov av stöd och att det brister i anpassning av skolmiljön.

Det är viktigt att skolan reagerar tidigt om eleven har ogiltig frånvaro. Vårdnadshavaren har ett ansvar och skyldighet att se till att barnet kommer till skolan. När barnet väl är i skolan tar skolan över ansvaret. Det innebär att skolan har ett ansvar för att se till att barnet får en trygg skolgång men också för att barnet deltar i de obligatoriska inslagen. Skollagen säger att rektorn ska se till att elevens vårdnadshavare informeras om frånvaron samma dag.

Läs mer om vad skollagen säger kring frånvaro här (pdf).

Hemmasittare

Hemmasittare är ett begrepp som ofta används för att beskriva elever som varit frånvarande från skolan en längre tid. Eleven kan isolera sig hemma och familjen känner till frånvaron men har svårt att förändra situationen.

För att minska risken för att elever blir hemmasittande så är det viktigt att skolan agerar tidigt på ströfrånvaro samt sätter in stöd för att skapa en anpassad skolmiljö. Skolorna behöver också öka sin kompetens kring NPF samt psykisk ohälsa för att kunna uppmärksamma elever i riskzon tidigare.

Det är möjligt att hjälpa hemmasittare tillbaka till en fungerande skolgång igen men det kräver en långsiktig och individuell planering. En fungerande samverkan mellan familj, skola, BUP och socialtjänst är viktigt.

Läs mer här om skolplikt och rätt till utbildning här.

Källa: Skolverket.se, Skolinspektionen.se